Audyt projektu – zapowiedź spotkania – projekty EFS

Audyt projektu – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr MAX/52 5 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Panatlantyckiego Priorytetu Edukacyjnego

Porządek debata podczas spotkania obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Ocena jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel na Symulacje Strategiczne
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant zostany omówiony pod kątem skuteczności w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Transport rurociągowy
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Skierniewice oraz olecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Naki Jewelry Co. Ltd., Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Polski Tytoń S.A., FIT-MED., Stowarzyszenie Telewizja Kablowa Nowiny , „Camelia” Jarosław Glich, Mariusz Szczypior Spółka Jawna, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., CLIMATIC Sp. z o.o., Grupa AutoMedia Sp. z o.o. , Optiguard sp. z o. o., Systemy Informatyczne Set(h) , Zakład Poligraficzny GRAF-POZ Marek Przybylski ZPCHr, Krzysztof Koźbiał Koźbiał “Voss, Nowe Sp. z o.o., Tomasz Karpiński, Małgorzata Krukowska prowadzący działalnośc gospodarczą w formie spólki cywilnej pod nazwą „4am Architekci”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.