Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podsumowaniem projektu nr PAE/16 4 9 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Panatlantyckiego Funduszu Spójności

Porządek debata w czasie warsztatu obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Analiza sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel NaKonferencje Integracyjne
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w następujących dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubartowski oraz myśliborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Taiyuan Jewelry Co. Ltd., Elektrim Kable S.A., Private Finance Sp z o.o., Polska Telewizja Kablowa S.A. , P.P.H.U. „ESPRIT” Sp. z o.o. , „TAT” Toruńska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , ADPROMO , Firma Transportowo Handlowa Usługowa PANMAR Sz. Czekański, W. Szmyd Spółka Jawna, IDEOO Sp. z o.o. , MULTIKO S.C. Grzegorz Damek, Maciej Mazgaj, PAWEŁ KOSMA MICHALIK, WYDAWNICTWO FAMILY CUP , A.M.C. System Tomasz Morawiec, Józef Żurawski spółka jawna, OCPL SYSYTEMS MICHAŁ SOBOTKIEWICZ, „Techpol”Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.