Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr IJKZ/89 8 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Funduszu Pomocowego

Porządek dyskusja w czasie spotkania obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Audyt skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel NaSzkolenia Integracyjne
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Raporty dla województw z badania beneficjentów ostatecznych Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL, którzy ukończyli udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Uprawa winogron
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: gostyniński oraz mikołowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A., „KOUDUS” Sp. z o.o. (p.n. Land O”Lakes S.A.) , Zakłady Chemiczne „ROKITA” S.A., DARMAT Dariusz Matyszewski, Telewizja Kablowa „CATEL” S.C. , AM-TEL Spółka Cywilna , Cardinal Pharma Trade , Fabryka Armatur „JAFAR” S.A, Gorzowska Fabryka Maszyn „GOMA” , MONSTON , Reckitt Benckiser Production (Poland) , Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o., Akces-Med Spółka z o.o., ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY FREZWID SP.J., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AUTO-GUZ Andrzej Guzanowski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.