Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem projektu nr FOH/46 6 7 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania dotacji z Panatlantyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Agenda debata podczas panelu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Ocena efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Warszawie
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie omówiony pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja soków z owoców i warzyw
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Pozostałe sprzątanie
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: limanowski oraz mikołowski

  Upoważnieni beneficjenci to: BIEDROń PAWEL BiB Uslugi Remontowo Budowlane Handel Obwoźny, Zaklady Urządzeń Chemicznych BONARKA Sp. z o.o., Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. – Grupa Kapitałowa „KROSNO” , KOMANDOS-OCHRONA sp. z o.o., TELEGPOL Sp. z o.o. , ZETO S.A. , American Heart of Poland Sp. z o.o., EDF Polska Sp. z o.o., Glimat , LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o., Profit Group Sp. z o.o., Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o., KRATKI.PL Marek Bal, Vogel Vogel Arkadiusz Fogel, DENTAL – ”S” Mariusz Szajda

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.