Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z zamknieciem projektu nr ZWY/38 8 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Luksemburskiego Trustu Społecznego

Program debata podczas konferencji zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Pomiar stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Sala konferencyjna Kursy w Katowicach
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tomaszowski oraz m. st. Warszawa

  Upoważnieni beneficjenci to: Krzysztof Bukowiec Auto – Handel, Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego S.A., AUTOINSTAL, Krzysztof Parchem, Jerzy Wieczorek, Spółdzielnia Mieszkaniowa „PÓŁNOC” , Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Telewizji Satelitarnej „DOB-SAT” , „ZMM MAXPOL” ZPCHR Andrzej Polak, FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH FARUM S.A., Go Far Sp. z o.o., Krystian Klementowicz Krystian Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, PLUM Sp. z o.o. , WebMonk ŁUKASZ MATUSZEWSKI, Elmad , Teleinvention Sp. z o.o., JAX-W.J.E Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.