Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z finalizacją projektu nr CTX/57 8 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Programu Infrastrukturalnego

Agenda debata w czasie seminarium obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Pomiar jakości implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele na Wykłady w Nałęczowie
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja tkanin
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: mogileński oraz poznański

  Upoważnieni beneficjenci to: Gros Marek Firma Uslugowa „Marbud”, Cegielnie Bydgoskie S.A. , Zakłady Przetwórstwa Zbożowego SZYMANÓW Sp. z o.o., Mirosław Knociński PHU „Automatyka Serwis”, Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Zakład Elektroniki „ISKO” S.C. , Centrum My i Nasze Dziecko Katarzyna Mysłowska, COMPANION , GLOBALINCENTIVE.PL , LS Tech-Homes , Signum , Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., Action for Development of Research Sp. z o.o., BVS Show Lighting, CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ REHApunkt

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.