Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr BUS/95 6 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Trustu Społecznego

Program dyskusja podczas spotkania obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Pomiar jakości implementacji założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • Produkcja miedzi
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: polkowicki oraz kamieński

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Dywanów „AGNELLA” S.A.., Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Wyrobów Papierowych „Dolpakart” S.A. , Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Connex Brzozów Sp. z o.o., Aparatura Pomiarowa Janusz Woldański, Spółdzielnia Mieszkaniowa , „TAT” Toruńska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , BOGUSŁAW ŁOZOWSKI BIALYSTOK OK, DONEVA , HARDNET.PL MICHAŁ KONDEK, MICROMEX Zakład Telekomunikacji i Systemów Mikrokomputerowych Andrzej Argasiński, Subar Software, YEARBOOK Joanna Piotrowska, BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotech. Kazimierz Sielski, Neks Sp. z o.o., Sergiusz Nowak, Paweł Polakowski prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą „Studio Reklamy Avatar s.c.”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.