Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr DSZ/21 2 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Funduszu Wyrównawczego

Porządek debata podczas warsztatu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Weryfikacja jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Treningi Z Motywowania
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”””
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Wydobywanie soli
 • Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: brzeski oraz kazimierski

  Upoważnieni beneficjenci to: PISZCZEK ANTONINA Agencja Ubezpieczeniowa Antonina Piszczek, ZARAT S.A., Autodiagnostyka i elektromechanika Janusz Suchanecki, Beskidzka Telewizja Kablowa „BEST-SAT” Sp. z o.o., PILSAT S.A. , Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa , ASD.NET Biuro Usług Informatycznych Marek Banaszak, Emess , Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, MORIZON Sp. z o.o., Queris sp. z o.o., Vitrosilicon , Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna KR, MWT Solutions Sp. z o.o., SiP Consulting Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.