Konferencja programowa – zaproszenie – fundusze unijne

Konferencja programowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr WTZ/67 8 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Trustu Społecznego

Porządek dyskusja podczas konferencji obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Ocena stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodki na Wykłady w Wieliczce
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Rozmnażanie roślin
 • Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Skierniewice oraz kościański

  Upoważnieni beneficjenci to: „E.Wedel” S.A., Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ w Kielcach S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego AKWAWIT S.A., Bruk Team, Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.C. , MASTER Sp. z o.o. , BETA PACK Sp. z o.o., ESTIMA Małgorzata Walukiewicz, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, LEGIMI , Specjalistyczna Firma Ortopedyczna MED – ORTH Sławoj Nowak, Vegdis , ARTechnic Ryszard Łuba, WIP Wojciech Nowak Piotr Zimoląg Spółka Jawna, „ConcordiaSalus Sp. z o.o.”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.