Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją programu nr SXM/57 4 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Programu Pomocowego

Porządek debata podczas konferencji obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Audyt efektywności implementacji celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel Na Spotkania team building w Rzeszowie
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim


 • Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja tkanin
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • Działalność organizacji profesjonalnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: miechowski oraz m. Suwałki

  Upoważnieni beneficjenci to: DAVID S. SMITH KIELCE S.A., Zakłady Piwowarskie w Leżajsku S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELZAM-HOLDING” S.A., „LAGUNA BIS , Zakład Telewizji Kablowej „Tele-Kab” S.C. Ryszard Gryga, Henryk Smyrek , KOLOR SAT Leonard Suski , Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Delta Finance , KEN SOLUTIONS Sp. z o.o., Natrol Sp. z o.o., PPHU „GAMART” , Twelve Electric Sp. z o.o., ASA , TINES , Ewa Krawczyk-Łysiak i Michał Łysiak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” SC

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.