Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z finalizacją projektu nr TGB/37 2 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Trustu Wyrównawczego

Plan dyskusja podczas seminarium zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Pomiar jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Warszawie
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt zostany omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja obuwia
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Sprawy zagraniczne
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: ząbkowicki oraz mielecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Kopalnia Anhydrytu „NOWY LĄD” Sp. z o.o., Cegielnie Bydgoskie S.A. , Zakłady Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A. w Leszczach, Mobilna Myjnia Parowa LUXCAR, Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Usługi Elektroniczne Jan Stenka , BUDIS , DYWILAN , Grzegorz Błażewicz Benhauer, LangMedia , SMAD DISTRIBUTION MICHAŁ SUSEK, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Dom Samochodowy Germaz , Pierre Rene Sp. Z O.O., Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.