Audyt projektu – zapowiedź spotkania – projekty EFS

Audyt projektu – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z audytem projektu nr YPM/28 8 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Priorytetu Edukacyjnego

Agenda debata podczas spotkania obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Audyt sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Wyjazdy Team Building
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim (w kontekście wdrażania 8.1.2)
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja klejów
 • Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: włocławski oraz łosicki

  Upoważnieni beneficjenci to: „TECHMA”-Kraków Sp. z o.o., Przędzalnia Czesankowa „WELDORO” Sp. z o.o. , Zakłady Produkcji Betonów „PREFABET” Sp. z o.o., Agencja Ochrony Osób i Mienia „PERFEKCJA” sp. z o.o., Telewizja Kablowa „SATEL” Sp. z o.o. , „Exito Group M. Małczyński R. Badowski” spółka cywilna, ASA , Daunpol , HR MIKOŁAJ ŁOSIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, MOBICERT , SOFTES DATA S.A., V-Systems , INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA Z. O.O. SOPUR, ENAP S.A., Janusz Krzesiński, Magdalena Krzesińska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „KIMEX”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.