Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr IJCP/79 1 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Panatlantyckiego Programu Wyrównawczego

Agenda dyskusja w czasie konferencji obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Weryfikacja efektywności implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Karpaczu
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: oławski oraz m. Gdynia

  Upoważnieni beneficjenci to: BIERNAT WOJCIECH FPUH „SMREK” wspólnik spólki cywilnej, DROBIMEX – HEINTZ Sp. z o.o., Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. , Usługi Asenizacyjne Piotr Czajkowki, Starogardzka Telewizja Kablowa Urzędu Miasta , „RABBIT” , Accedit Sp. z o.o., EMEDIUM Sp. z o.o., Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, NET-S M. Chmielewski, J. Chmielewska Spółka Jawna, Property Providers-Mikołaj Gala, Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., Gajda Grzegorz PECET , ZABAWKARSTWO WOJCIECH BĄCZEK, F.H.U. EKO-DOM Sylwia Gołębiewska

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.