Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z finalizacją działania funduszowego nr YXT/81 7 4 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Priorytetu Spójności

Plan debata w czasie konferencji zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Analiza sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja słodu
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubiński oraz m. Olsztyn

  Upoważnieni beneficjenci to: Stanislaw Cedzidlo Uslugi Ogólnobudowlane, Garbarnia Brzeg S.A., ELEKTROMONTAŻ – 1 Katowice S.A., Spółdzielnia Inwalidów TARNOSPIN, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu , Stowarzyszenie Miastecka Telewizja Kablowa , Centrum My i Nasze Dziecko Katarzyna Mysłowska, Firma Handlowo Usługowa GEO-EKO Bil Tomasz, GoldenLine , NG2 , PM Partner , UNIWAG Andrzej Starzyk, AERSOFTWARE , TOP-MEDICAL Sp. z o.o., Łukasz Kwiecień „ADVER MEDIA”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.