Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem programu nr XXB/46 2 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Agenda debata podczas warsztatu zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Pomiar efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele Na Kursy w Szczecinie
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Informacja i promocja PO Kapitał Ludzki
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: piotrkowski oraz m. Płock

  Upoważnieni beneficjenci to: Nawieśniak Krzysztof Firma Remontowo – Budowlana, ROLIMPEX S.A. , „ELZAM-HOLDING” S.A., Trzeciak Jacek Wywóz Nieczystości Płynnych, Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „BISTER” Sp. z o.o. , Telewizja Kablowa „KOMSAT” , Agresiv Media Norbert Werkowski, Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ADMAR “ Adam Maruszewski , HARDNET.PL MICHAŁ KONDEK, Mediarun , sig-net Sylwia Konieczny, Zakład Energoelektroniki TWERD Twerd Michał, BeClever , Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ES-CONSULTING SMULEWICZ IWONA

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.