Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr DXN/16 3 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Szwajcarskiego Funduszu Oświatowego

Harmonogram debata w czasie spotkania obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Audyt skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Sale konferencyjne Treningi w Gdańsku
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • projektów wodno-ściekowych i
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • Produkcja zaprawy murarskiej
 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: olkuski oraz tarnogórski

  Upoważnieni beneficjenci to: Cementownia „ODRA” S.A. , FASTY – Holding S.A., GeorytFinanse – PromotorInvestment S.A. (d. FAiH „GEORYT” S.A.), Sklep Medyczny help MED., Śląska Telewizja Kablowa Bytom Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” , CAR Technology Production Sp. z o.o., CX-80 Polska Agata Nadera, Dariusz Nadera Spółka Jawna, IQ Advisors Sp. z o.o., LUDZIE – INNOWACJE – DESIGN, Platinum Fund 24 SA, WOŚ MIROSŁAW KAROL Doradztwo-Marketing- Inwestycje EXAGO, Arpex L. i A. Jurkiewicz , Wojciech Stanisław Szewczak, Iwona Szewczak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aster Dental”, HOTEL WARSZAWIANKA CENTRUM KONGRESOWE

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.