Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem programu nr ENN/61 8 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Funduszu Pomocowego

Program debata w czasie panelu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Pomiar efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sale konferencyjne Spotkania team building w Lodzi
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny mozliwości doboru optymalnych narzedzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczym (ze szczególnym uwazględnieniem stypendiów)
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w następujących dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Badania i analizy techniczne
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sępoleński oraz siemiatycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A., Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A., Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha S.A., Firma Handlowo-Transportowa „AS” Andrzej Salawa, Lubuska Telewizja Przewodowa „LUB-SAT” sp. z o.o., „ELSTAR” S.C. Zdzisław Jabłczyński, Wanda Kowalska, CENTRUM PROMOCJI EKSPORTU PROEXPO M.ZASADA, K.MAJER-SŁAWIŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Dystrybucja Polska Sp. z o.o., INDEXMEDICA S.A., MOBICERT , Studio Dźwięku Tomasz Czartoryski, WEBXL Mateusz Borowski, EXNOR SP. Z O.O., ZABAWKARSTWO WOJCIECH BĄCZEK, Gmina Strzeleczki

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.