Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr CUA/39 7 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Szwajcarskiego Priorytetu Spójności

Agenda debata w czasie konferencji przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Ocena sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele na Wyjazdy Integracyjne
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Obrona narodowa
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: przasnyski oraz m. Świętochłowice

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A., ELANA S.A., Eaton TRUCK Components S.A., Usługi Asenizacyjne i Transport s.c. Kamińscy, „STANSAT” mgr inż. Stanisław Grzesik, „HADEX-GAZ” Sp. z o.o., ARDATEL s.c., Arkadiusz Czerwonka, Daniel Lewandowski, Artur Wojciechowski, EMALIA OLKUSZ , Innovation , Lubelska Fundacja Rozwoju, SuperMemo World sp. z o.o., TERRA Bogusław Albinowski, EFC S.A, VELO , PLAST-SYSTEM Mirosław Kodziszewski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.